Yorumlarınız bizim için önemli.Bu filme lütfen yorum yapınız.
Artık Barak

çok güzel

25-02-2018
Tunçok Özdemir

Bilgin sen bunu yüklememişmiydin, burda izlediydim herhalde, yada yeniledin bilmiyorum. Hiç bitmesin istedigim filmlerden bir tanesidir, gerçek bi hayattan kurgu

26-02-2018
Reşat Sıla

Ben bile daha iyisini yaparım..10 uzerınden bır not verırsem rakamlara hakaret etmıs olurum..zaman kaybı

28-02-2018
İbrahimethem Salahaddin

helal be bilgin sana site biraz geriye düştü fakat arayı bu filmle kapatacağına inanıyorum adamsın !

01-03-2018
Şuap Akdoru

bir başyapıt…

02-03-2018
Güçkanat İşman

filmin sonu hariç muhteşem bir film

03-03-2018
Özçın İğdemir

Bir starın en önemliside bir kadının duyguları bu kadar güzel anlatılabilirdi … Başarılı …

04-03-2018
Kardoğan Selametdin

Mükemmel ötesi bir filmdi. Daha önce bu senaryoya benzer bir film izlememiştim ve sonunda gerçekten şaşırttı, ağlattı. Üzdü ama mükemmel duygularla bıraktı beni

06-03-2018
Erginel İmren

Film öncelikle fena değil bir usta var ailelerden 7.oğul alıyor yetiştiyir bir yaratığı yok etmek için konu bu sıradan gelebilir sıkılmadım ama izledikten sonra hani üzerinde konuşmak istersin ya bu o film değil film bittimi daha konuşmak istemezsiniz açıkçası sınırlı bir film konusu çok iyi değil ama içerik güzel.

07-03-2018
Çoğaş Hanif

kesinlikle izleyin!

08-03-2018
Gümüştan Koraltan

Bugun etrafiniza bakin,
Osmanli yönetiminde ne kaldi ?
75 milyon Türk kaldik
75 milyonun sadece 50 milyonu Türk.
Gavurlar dünyayi fetetti hatta bizlerde
Gavurlara kendimizi alet ettik .
Incirlide Askeriye üssü,dis borcu ve ,
9 milyon Türk ekmek icin baska ülke el kapilarinsayiz
Buda Osmanliligin basarisizliliginin yan etkisidir
Sefil yasiyoruz dünyaya dis borcumuz var.
Osmanli dunyayi fetedecegine,yurdumuzla ilgilenseydi
Bizden iyisi yoktur,osmanli o kadar varligi neler yapti?
O altinlar muceverler nerde kimlerde yagmalandi biz halen züürtüz

09-03-2018
Adal Alâmet

bende bu film için yorum yapıyorum. Ne bilim kurgu nede dram. tamamen güzel bir kadın yakışıklı bir erkek birde zenci. fıkralara konu olacak bir konu. SAÇMA ötesi nin Türkçede karşılığı yok. bu film olabilir. Sakın izlemeyin. İlk kez bir filmi ileri atlayarak izledim. 33 yıllık hayatımın en kötü zamanı diyebilirim.

10-03-2018
Topuz Dağittin

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ
1. GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir. Gazelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.Bu ilk beyte “matla”, son beyte ise “makta” adı verilir. Bir gazelin en güzel beytine “beyt-ül gazel”, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “mahlas beyti” denir. Beyitleri arasında anlam birliği bulunan gazele “yek-âhenk”, aynı güç ve güzellikte beyitlerden oluşan gazele de “yek-âvâz” gazel adı verilir.
2. KASİDE: Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla belirli kurallar içinde yazılan uzun şiirlerdir. En az 33, en çok 99 beyitten oluşur. Kasidenin en güzel beytine “beyt-ül kaside”, şairin mahlasının bulunduğu beyte de “taç-beyt” adı verilir.
3. MESNEVİ: Her beyti kendi içinde uyaklı uzun nazım biçimidir.Bir anlamda Divan edebiyatında manzum hikayelerin yazıldığı bir biçim olarak da tanımlayabiliriz.
Mevlânâ’nın ünlü tasavvufi mesnevisi 25.700 beyitten oluşmuştur.
Mesneviler aşk, dini ve tasavvufi, ahlaki-öğretici, savaş ve kahramanlık, bir şehri ve şehrin güzelliklerini anlatma, mizah gibi türlü konularda yazılmıştır. Divan edebiyatında roman ve hikaye gibi türler olmadığı için mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutmuşlardır. On bölümden oluşur.Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye “Hamse” adı verilir. Hamse sahibi olarak tanınmış önemli divan şairleri: Ali Şir Nevâi, Taşlıcalı Yahya, Nev’i-zâde Atâi’dir.
4. KITA: Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir. Beyitler arasında anlam birliği bulunur. Pek çok konuda yazılabilir.
5. MÜSTEZAT: Gazelin özel bir biçimine denir. Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. Uzun ve kısa dizeler gazel gibi kendi aralarında uyaklanırlar. Kısa dizelere “ziyade” adı verilir.
BENTLERDE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ
1) RUBÂİ: Dört dizelik ve kendine özgü ayrı ölçüsü olan bir nazım biçimidir. Konusu daha çok dünya görüşüne ve şairin felsefi düşüncelerine yöneliktir.
Edebiyatımızda bu türün en başarılı son temsilcisi olarak Yahya Kemal gösterilmektedir.
2) TUYUĞ (TUYUK): Rubâi gibi dört dizelik bir nazım biçimidir. Edebiyatımızda en çok tuyuğ yazmış şair Kadı Burhanettin’dir. Bu biçim yalnızca Türk edebiyatına özgüdür. (Rubai, İran edebiyatından geçmedir).
BİRDEN ÇOK DÖRTLÜKLER
1) MURABBA: Dört dizelik kıtalardan oluşur. Bent sayısı 3-7 arasında değişir. Her konuda yazılır.
2) ŞARKI: Genellikle aşk, içki, eğlence konularında yazılan dört dizelik nazım biçimidir. Biçim bakımından “murabba”ya benzer. Çoğunlukla bestelenmek için yazılır. Bu biçim de tuyuğ gibi yalnızca Türk edebiyatına özgüdür. “Şarkı” biçiminin yaratıcısı ve en güçlü şairi Nedim’dir.
NOT: Divan edebiyatında üçlü ya da daha çok mısralı bentlerden meydana gelmiş nazım şekillerinin genel adı MUSAMMAT’tır. Yani dört dizeden oluşan murabba, şarkı gibi biçimlerin; beş dizeden oluşan tahmis, taştir, tardiyye gibi biçimlerin ya da altı veya daha çok dizeden oluşan biçimlerin tümünün üst başlığı MUSAMMAT’tır.
TERKİB-İ BENT: Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent, sayısı 5-10 arasında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine “vasıta beyti” denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.
Terkib-i bentlerde genellikle talihten ve hayattan şikayetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler anlatılmış, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.
TERCİ-İ BENT: Biçim bakımından terkib-i bente benzer ; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrarlanır. Konularında daha çok Tanrının gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları vardır.
DİVAN EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ
TEVHİT VE MÜNACÂT: Tanrının birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere tevhit, Tanrıya yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan şiirlere de münacât denir. Daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
NAAT: Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirlere denir. Bunlar da daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
MERSİYE: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir. Genellikle terkib-i bent biçimiyle yazılmıştır. (Bu türün, Eski Türk Edebiyatı’ndaki adı sagu, Halk Edebiyatı’ndaki adı ise ağıttır).
METHİYE: Bir kimseyi övmek için yazılan şiirlerdir. Bunlar da genellikle kaside biçiminde yazılmıştır.
HİCVİYE: Bir kimseyi yermek için yazılan şiirlerdir.
FAHRİYE: Şairlerin kendilerini övmek amacıyla yazdıkları şiirlerdir.
NOT: Divan edebiyatında bir şairin şiirine, başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifle yazılan benzerine “Nazire” denir. Bu, nazire yazan şairin diğer şaire karşı duyduğu saygı ve beğeniden ileri gelmektedir. Edebiyatımızda bu türde de pek çok ürün verilmiştir.
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.
Nazım ölçüsü “aruz”dur.
Dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca’dır.
Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.
Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.
Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.
Soyut bir edebiyattır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.
Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.
Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.
Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.
Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.
Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.
Nesir alanında tezkireler (edebiyat tarihi görevini gören biyografik eser), münşeatlar (mektuplar), tarihler, dini metinler ve nasihatnamelere de rastlanmaktadır. Bunlarda da sanat yapma amacı ön plandadır.
13.yüzyılda gelişmeye başlamış 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.
DİVAN EDEBİYATININ ÖNEMLİ ŞAİR VE YAZARLARI
HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.
MEVLANA : XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç Türkçe beyit dışında, tüm şiirlerini Farsça ile yazan ünlü tasavvuf şairidir. Oğlu Sultan Veled de tasavvufi konuları işleyen bir şair olarak bilinir. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, tanınmış eserleridir.
ALİ ŞİR NEVÂİ: Çağatay lehçesinin en güzel örneklerini veren şair 15. yüzyılda yaşamıştır. Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eserinde Türkçe’nin Farsça’dan daha üstün bir dil olduğunu savunmuştur. Hamsesi vardır. Anadolu dışında Türkçe şiir yazan ilk şairdir.
ŞEYHİ:15. yüzyılda yaşamıştır. “Harnâme” adlı eseri edebiyatımızda ilk fabl türü eser olarak bilinmektedir. Mesnevi alanında başarılı olmuştur.
SÜLEYMAN ÇELEBİ: 15. yüzyılda yaşamıştır. Hz. Muhammed için yazdığı Vesilet-ün-Necat (mevlit) adlı mesnevisiyle tanınmış bir şairdir. (İslam edebiyatında Hz. Muhammed’in hayatını anlatan eserlere SİYER denir).
FUZÛLİ: Fuzuli 16. yüzyılın en güçlü şairlerindendir. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir. Eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Divan edebiyatının en lirik şairi olarak kabul edilmektedir. Ona göre yaşamın anlamı acı çekmekle özdeştir. Platonik bir aşk arayışı vardır. Din dışı konularda yazmakla birlikte tasavvuftan da etkilendiği bilinmektedir. Kendisine bağlanan maaşı almasında güçlük çıkaran memurları şikayet etmek için yazdığı “Şikayetnâme” adlı mektubu edebiyatımızdaki en ünlü yergilerden biridir.
Divanlarından başka bir naat olan “Su” kasidesi, Leyla vü Mecnun mesnevisi, Peygamber ailesini anlattığı Hadikat-üs-Süeda’sı Şah İsmail ile II:Bayezid’i karşılaştırdığı Beng ü Bâde’si ve tıp bilgisini sergilediği Sıhhat ve Maraz’ı en tanınmış eserleridir.
BÂKİ: Baki,16. yüzyıl şairlerindendir. Döneminde “şairler sultanı” olarak tanınmış ve saratın bütün olanaklarından yararlanmıştır. İyi bir medrese eğitimi gördüğü bilinmektedir.
Dünya nimetlerinin hepsinden yararlanma anlayışındadır. Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı mersiyesi çok tanınmıştır. Divanı vardır.
NÂBİ: 17. yüzyıl şairlerindendir. Divan edebiyatında didaktik şiirler yazmasıyla bir yenilik olarak kabul edilmektedir. Din, töreler ve sosyal yaşamla ilgili öğütler verir.
Nâbi’nin Divan’ından başka Hayriye, Hayrâbâd adlı iki didaktik eseri, gezi notlarını içine alan Tuhfet-ül Harameyn’i ve Münşeat adlı eserleri vardır.
NEFİ: Nefi , 17. yüzyıl şairlerindendir. Edebiyatımızdaki en ünlü kaside şairi olarak bilinir. Övgülerindeki ve yergilerindeki aşırılıklarıyla ünlüdür. Yazdığı hicviyelerindeki aşırılık boğdurulmasına neden olmuştur. Hayal gücü çok zengin olan Nefi’nin somut benzetmelerden yararlanması da belirgin bir özelliğidir. Türkçe ve Farsça divanı olan Nefi’nin ayrıca hicviyelerini topladığı Sihamı-ı Kaza adlı bir eseri de vardır.
NEDİM: 18.yüzyıl şairlerinden olan Nedim, Lale Devri’nin şairi olarak bilinir. Eserlerinde aşk, içki, zevk ve sefayı işler. “Mahallileşme akımı”nın önderi olan şairin Halk edebiyatından da etkilendiği bilinmektedir. Şiirlerinde halkın ağzından alınma deyimler olduğu gibi, halkın konuşma diline de oldukça yaklaşmıştır. Samimi ve içten bir söyleyişi olan Nedim, şarkılarıyla tanınmıştır. Divan şiirindeki klişeleri (mazmunları) bir ölçüde yıkmış olan şairin Divan’ı vardır.
ŞEYH GALİP: Divan edebiyatının 18.yüzyılda yaşamış son büyük şairidir. Galatasaray Mevlevihanesinde şeyhlik yapmıştır. Nabi’nin “Hayrâbâd”ına nazire olarak ve Mevlânâ’nın mesnevisinden etkilenerek yazdığı “Hüsn-ü Aşk” adlı meşhur mesnevisinde, tasvvuf konusundaki düşüncelerini ortaya koyar. Bu eserinde allegorik (sembolik) bir anlatım kullanan şair hayal gücünden ve masal ögelerinden de yararlanmıştır.
EVLİYA ÇELEBİ: (17.yy) Edebiyatımızda gezi türünün ilk örneklerini veren yazar, usta bir gözlemcidir. Elli yıllık bir süre içinde gezdiği yerleri konuşma diline yakın bir dille anlatmıştır. Anlatımında abartılı olmakla birlikte, Divan nesrinin kalıplarını da kırmıştır. 10 ciltlik “Seyahatnâme” adlı eseri çok tanınmıştır.
NOT: Divan edebiyatının nesir yazarı olarak tanınan diğer önemli yazarları şunlardır:
SİNAN PAŞA: (15.yy) Tazarrunâme adlı süslü nesri ile tanınır.
MERCİMEK AHMET: (15.yy) Farsça’dan çevirdiği Kabusnâme adlı eseriyle tanınır.
NAİMÂ: (17.yy) Kendi adıyla anılan (“Naima Tarihi”) adlı tarih eserinin yazarıdır.
KATİP ÇELEBİ: (17.yy) Batılıların Hacı Kalfa dedikleri yazar ve düşünürdür. Arapça, Farsça, Fransızca, Latine bilen yazarın tarih, coğrafya, matematik konularında yazılmış eserleri vardır.
TASAVVUF FELSEFESİ
Tanrı nedir? Evrenin oluşu nasıldır? Biz neyiz? Niçin geldik dünyaya? Yaşamımızın anlamı, var olmanın aslı, gerçek, başlangıç ve son nelerdir? Bu ve bunun gibi fizik ötesi sorulara cevap vermeye çalışan düşünüş yoluna “Tasavvuf” düşüncesi denir. [Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) Teorisi].
Bu düşünüşe göre Tanrı tek varlıktır. (Vücud-i Mutlak). Aynı zamanda tek güzelliktir (Hüsn-i Mutlak).
Tek varlık olan Tanrı kendisini görecek gözler, sevecek gönüller istemiş ve kainat olarak tecelli etmiştir.
Bu tıpkı aynayla kaplı bir odada olmak gibidir. Ayna varlığın çeşitli görüntülerini yansıtır.
O halde, evren ve tüm insanlar Tanrı’nın bir görüntüsüdür. Öyleyse insanlar arasında renk, inanç, dil, ırk…gibi ayrımlar yapmak anlamsızdır.
Bütün görüntülerde “Varlık” ve “Yokluk” ögeleri bir aradadır. İnsan dünyaya bağlı tutku ve zevklerini yok ederek “Varlık” ögesini geliştirir. Bunun yolu da tekkelerden (tarikatlar) geçer. Burada insan sıkı bir eğitimle dünya nimetlerinden vazgeçerse, sonunda özü olan Tanrı’ya kavuşabilir. Bu da gerçek aşktır. İnsanların birbirlerine duyacakları aşk ise mecazdır. Bu, kişiyi Tanrı’dan uzaklaştırır. “Bir hırka, bir lokma” insana yetmelidir. Tekkelerde bu yolla Tanrı’ya ulaşan insan sonunda “Enel Hak” (“Ben Tanrı’yım”) derecesine varır. Bu kişilere “İnsan-ı Kâmil” ya da “Ermiş” denir.
DİVAN EDEBİYATI’NDA DÜZYAZI
Divan, şiire ağırlık veren bir edebiyattır. Düzyazı, ancak bilimsel çalışmalarda, tarihlerde, kimi sanatsal metinlerde ve gezi türü eserlerde kullanılmıştır.
Divan Edebiyatı’nda düzyazılar, yazılış amacı ve dil tutumu dikkate alınarak üçe ayrılır:
1. Sanatlı(süslü) Düzyazı
Söz ustalığı göstermek amacıyla yazılır. Sinan Paşa’nın Tazarru’at adlı eseri, bu türün en tanınmış örneğidir. Sanatlı düzyazıya inşa denir
2. Orta Düzyazı
Yer yer ağır ve süslü, yer yer sade bir dille yazılan düzyazılardır. Genellikle tarih kitaplarında bu düzyazı türü görülür. Osmanlılar zamanında tarihçilik,”vakanüvis” adı altında yürütülen bir tür memurluktu. Sarayda görevlendirilen vakanüvisler, önemli önemsiz her olayı günü gününe notlar halinde yazarlardı. Bu eserler, olay anlatımına dayalı olduğundan, bilimsel tarih anlayışıyla bağdaşmaz. Divan döneminin başlıca tarihçileri arasında Aşıkpaşazade ,Ali, Ebülgazi Bahadır Han,Naima, Peçevi, Mütercim Asım sayılabilir.
3. Sade Düzyazı
Dil ve anlatım ustalığının değil, ele alınan konunun önem taşıdığı düzyazı türüdür. Bu anlayış nedeniyle, sade düzyazılarda ustaca söz söyleme çabası görülmez; dil açık, yalın, doğaldır. Bu düzyazı türünü kullananlardan başlıcaları şunlardır: Mercimek Ahmet , Katip Çelebi, Evliya Çelebi (Eseri:Seyahatname).

12-03-2018
Adasal Alataş

aya arkadaş şu filmelere yorum yapan arkadaşlar yaşını belirtsin yaa bizde yorumlara bakarak film izliyoruz kötüye iyi iyiye kötü diyen veletler filmelere yorum atıyor admin buna bir çare lütfen

15-03-2018
Ulubey Erdeşir

çok güzel izleyin

16-03-2018
Erem İleri

tek kelimeyle dehsett bir film

18-03-2018
Buyrukata Dalboğa

biraz hayal ürünü ama çok güzel bir filmdi
unutmayın ;
uçmakta bir hayaldi cep telefonuda
gün olur ömür yeterse bunlarda olur

20-03-2018
Sargan Şayeste

siteni hayranlıkla takip ediyorum.

22-03-2018
Karatekin Melikşah

Film gerçekten sıkıcıydı hiç tavsiye etmem

23-03-2018
Özoktay Talât

Eline emeğine sağlık bilgin.

26-03-2018
Diyar Havvas

son zamanlarda izlediğim en güzel film… tşklr.

27-03-2018
Torhan Vassaf

Şu genç kız kıpır kıpır yaptı içimi

29-03-2018
Ceyhan Dolaner

tebrik edrim bilgin kardeş

30-03-2018
Ölen Konuk

TEK KELİME İLE MÜTİŞ

01-04-2018
Emiray Hüsref

elinize saglık güzel bir film

02-04-2018
Kongur Orkuş

70 yaşında dede bile olsa buz devrini yine izlerim ya hastasıyım valla

06-04-2018
Atâ Burçak

Arkadaşlar filmin kalitesi çok iyi değil ama şunu söylemeliyim ki ben duygusal bir insan olmama ma
rağmen içim dışıma çıktı. İzleyecek olanlara sesleniyorum lütfen ağlamamak için kendinizi tutmayın
kendinizi filme bırakın ve içinizde ne varsa dökülsün. Sana da çok TEŞEKKÜRLER BİLGİN…

07-04-2018
Balım Balım

gizem var sonunu merak edeceksinizdir sabah 4 te izlemeyin aksam 12 gibi izleyin.sürekliyici oldugundan sıkılmazsınız

08-04-2018
Berkmen Cengiz

mell gibson yazınca baş rolde filmin kötü olma olasılığı kalkıyor..yorumsuz izlenir…bilgin emeğine sağlık..

10-04-2018
Mubarek Mubarek

aksiyon dolu ve biraz zaman ile ilgili kafa karıştıcı kafa yoran film 10/7

16-04-2018
Şanlı Usal

@rahmi Teşekkürler

19-04-2018
Taşan Çeçen

filmi sakın izlemeyin çünkü ikinci bölümde alt yazı hiç yok boşuna izlemiş olursunız

20-04-2018
İlmiddin Mürşüt

yani film süper sinemasın 2 kere gittim gerçekten o kadar güzel ki bilim kurgu ful aksiyon heyecan ama ful aksiyon ölmeden önce izlenmesi gereken bir film yani öyle diyim size

22-04-2018
Girayhan İlsavaş

çok güzel anlatım zayıf değil daha orijinal samimi

24-04-2018
Göksal İnalkut

ilki çok komikti ikincisi daha komik, izleyin iMDB daha fazla olmalı bence

25-04-2018
İsa İsa

film paradokokslarla dolu

30-04-2018
Omaca Sada

Gerçekten çok güzel bir film….

03-05-2018
Cemalullah Doğanbey

Film daha cok 5-13 yaş arası gibi

05-05-2018
Ziyafer Akartuna

güzel bir film ama killer elite filmi bu değil bilgin düzeltirsen sevinirim filmler karışmış

08-05-2018
Müstakim Ozansü

Çok güzel film. Hemen izleyin derim.Teşekkürler Bilgin…

10-05-2018
Gündüzhan Kâmran

1 yıldan fazladır sıtenızde fılm ızlıyorm.cok tesekkurler hersey mukemmel. ama bu fılmın ılk part hatalı.yarıda bıtıyor. smdıden tesekkrler.

11-05-2018
Hiçyılmaz Kayacan

çok güzel bi filmdi izlemenizi tavsiye ederim

12-05-2018
Mukaddem Orcaner

harıka bır fılm kesınlıkle

14-05-2018
Bekir Uçbeyi

Gazap ateşi diye bir filmi vardı denzel bu tip filmlere çok iyi oturuyor,Süresi dikkatinizi çektimi 130 dakikanın üzerinde ama bir çırpıda geçiyor tek üzüldüğüm nokta Denzel’ın geçmisini biraz daha yansıtabilselerdi şu and tahmin üzere düşünüyoruz karısını merak ettim mesela ailesi yokmuydu.

15-05-2018
Urluk Atilgan

İzlenmesi gereken bir film, yorum yapma ihtiyacını duyma sebebım iste hayatın ta kendisini anlatıyor.
Belki’de göz yaşlarını dinlendirmek için tam gereken yerdesin.
Hoşcakalın.

15-05-2018
Yatuk Bük

Abdulhamit in , akıl hastanesine yatırttığı, kuranın kendinden bahsettiğini söyleyen, asıl adı said i kürdi olup, kurtuluş savaşından sonra , inine çekilen, menderes ile birlikte , abd nin ruslara karşı yeşil kuşak projesine dahil edilip , milletin yarım aklını , saçma sapan risaleler ile dolduran, bilimden uzak , şarlatanların mirinin filmi, bu adama bir ilahi güç yüklemeden önce, aklınızı bi gözden geçirin, inanıyor iseniz vakit kaybetmeden bi doktora görünün.

18-05-2018
Gündüzalp Kortay

çok iyi film. komedi dövüş içerikli izlenebilirdende öte çok iyi bir film.

21-05-2018
Kavas Onurkan

film cok guzeldi herkese tavsiye ederim kesinlikle 10 numara film

27-05-2018
Sözüsöz Arsen

bu tur flimleri sevmem ama iyiki izlemisim
muzik dans kurgulama tutku gercekten super otesi
bu tur dans flimlerini sevmeyenlerde kesinlikle izlesin

29-05-2018
Özgünay Özgünay

teşekkürler bilgin kardeş…güzel konusu güzel işlenmiş bir film

31-05-2018
Bahri Boğaç

eğer kapanmak çağ dışı kalmak ya da utanılacak bir şeyse.. tarihinizden osmanlıyı çıkartmayı unutmayın.. ayıptır birbirimizi kücümsememiz biz kardeşliğin dostlugun kenetlenmenin son noktası deilmiyiz bu bizim vatan sevgimizden din sevgimizden kaynaklanıyor sadece bunun farkına varın artık lütfen..

03-06-2018
Zuhur Aytümen

film iydi ama ne anlatmak istiyordu konusu neydi anlamadım. filmin öylesine yapılmadığı kesin ama neden yapıldığıda anlaşılmıyor

06-06-2018
Bayrak Cavuldur

kesinlikle film de müthiş sited de harika gerçekten müthişsiniz ama ben bunun bütün seriyi aha önce izledim fakat şimdi yeniden başlayacağım da o yüzden umarım bu sitede bütün serinin filmlerini bulabilirim

09-06-2018
Aptülkadir Ebozeyt

çok komik ve de çok romantik bence izleyin

10-06-2018
Boranalp Boranalp

tek kelime ile richard madden!

14-06-2018
Eyyam Hazar

Amiralin kendi ülkesine neden savaş açmış, çar yanında mı yoksa Bolşevik iktidarına mı karşı bu anlatım yok. Subay sınıfı asil olarak kabul ediliyor olmalı ki, bu konumdan vazgeçmememek mi, bu anlatım da yok. Tarihi bilen kişi için gülümseyerek izleyeceği film.

16-06-2018
Türemen Türgün

Zombie filmlerini severim ama filmde beklediğim kadar bir derinlik bulamadım. Ben efsaneyimle karşılaştırırsak çok sönük. Bir zombie filminde bazı bölümleri hızlı hızlı geçtim. Çok durağan bölümler var.

19-06-2018
Aca Aktolga

film harıka fakat sonunda bir eksik var bı anda bitmesi?

20-06-2018
Bahtiyar Boğahan

ya siz iyimisiniz? ne içtiniz siz? içtiğiniz şey sizde kafa yapıyor herhalde. Çünkü bu filmde illüminati yok. başında sanece illumination Picture yazıyor. İngilizce bilmeyen arkadaşlar. ha bu arada filmi beğenmeyenler insanların aklını çelip illümünati var diye kandırmayın. biraz insan olun da ben beğenmiyorum diye söylemeyin . hem beğenen merak eden izler kardeşim bizde böyle…………

21-06-2018
Cebesoy Demirtürk

Ben hiç bir filme yorum yapmadım. Ama bu film yapım ve kareografi bakımından mükemmel.Teşekkürler.

22-06-2018
Sığın Özkul

süperdi.tavsiye ederim.

23-06-2018
Fayik Kamal

Arkadaşlar bence izlemeyin izlencek bir film değil yha cok sacma sırf sonunu merak ettğim için izledm ama pişman oldum siz siz olun benm gibi bir hata yapmayın . süper diyenlere aldanmayın cok sıkıcı ya iyiki de izlememişim demek isterdm

24-06-2018
Uflaz Buyrukçu

kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden biri şiddetle tavsiye ederim 2. sefer izleyeme başlıyorum.

28-06-2018
Kıyam Nazif

Super

29-06-2018
Karhan Mertkan

ne zaman guncellenecek

30-06-2018
Türkşen Uygu

Sanırım izlerken keyif aldığım ve gerçekten konusu itibariyle hoşuma giden filmler arasında izlemenizi tavsiye ederim

04-07-2018
Altınbay Baytal

ya arkadaş bu film hakkında yorum yapmayı bile gereksiz buluyorum aslında o kadar gereksiz bir film yani, bir de sinemadan çok anlayan bazı tipler dönüyor bu alanda, olumsuz yorum yapanları bilim kurgu bilmemekle isnat ediyorlar. Bilim kurgu adına birkaç film sayacağım ve bu filmleri eminim sinemayla ilgilenmeyenlerin birçoğu bile biliyordur.

06-07-2018
Yürekli Ulu

bu tarz filmler çok güzel oluyorlar ben beğendim 10/8

07-07-2018
Alnıaçık Ateş

güzel bir film mutlaka izleyin ayrı bir zevk atmıs donnie yen

08-07-2018
Bahittin Ertural

kelimenin tek anlamıyla muhteşem bir film, romantik komedi seviyorsan hiç durma, pişman olmazsın.Sonu özellikle muhteşemdi

12-07-2018
Nevzat Özboğa

hayatımda bu kadar dangalak bir film görmedim bu ne yaaaaa

14-07-2018
İlkem Mursel

tek kelime mükemmel.

16-07-2018
Selam Ağer

guzel ailecek izlemenizi tavsiye ederim

20-07-2018
Mutluer Sönmezer

bu film bir harika çok duygulandım şiddetle tavsiye ederim

22-07-2018
Taykurt Umar

ben fazla bişe anlamadım ve çok sıktı sankii

23-07-2018
Beşir Opçin

Filim güzel beyenmeyen tiyatroya gitsin bilgin saol kardeş sen olmasan bu filimleri böyle hep erken helde kaliteli izleyemeyiz Allah yolunu açık etsin

24-07-2018
Usman Konurbey

hiç film seyretmesek filmin yorumlardaki gibi güzel olduğuna kanaat getirecektim izledim vasat bir film belkide yüzlerce nefes almadığım filmleri izlediğim için bu film hafif geldi 10 üzerinden anca k en fazla 5 eder

25-07-2018
Boylu Mehcur

izlenebilir güzel film

26-07-2018
Demirkol Genez

sizde 100 milyon dolar harcayın sizde onları kötü gösterin

28-07-2018
Muhammetali Sadin

@Plotonic bayram olsunda öyle :=)

29-07-2018
Kalender Öztay

Anlayan birisi anlatırsa çok sevinirim ..
Bu arada film hep sürükleyici gidiyor merak uyandırıyor, ancak hayal ettiğim gibi bitmedi. Vay canına dedirtir sandım ancak yoktu birşey. Mesajı alamadım sanırım

30-07-2018
Özay Sarim

tam 100 kere izledim

31-07-2018
Köktürk Diyar

10/10 müthiş bi film..

01-08-2018
Lebip Dinçol

film ne kadar güzel olursa olsun çin japon kore hindi filmleri nedense bir türlü ilgimi çekmiyor sanki başka dünyadanlar : ))))

02-08-2018
Saldam Tavgaç

Film idare eder. ve yaşlı moruk bi snipercı olarak iyi. Ancak bu amerika denizcileri kendini bi halt zannediyor

03-08-2018
Ulu Kismet

basit bir polisiye romantizm karması..

10-08-2018
Faris Kayan

Herkesin izlemesinin şiddetle tavsiye ederim bundan iyi aksiyon komedi bulamassınız
Bildiğimiz soygunlara benzemiyor full komedi soygun izlenmesini şiddetle tavsiye ederim tekrardan pişman olmucaksınız…

12-08-2018
Atabörü Akıllı

@Amansızz 24

15-08-2018
Ümek Tokuztuğ

ya film gerçekten çok güzeldi.ama böyle bi şeyin günümüzde gerçek olması İMKANSIIIZZ

18-08-2018
Fakih Kayaalp

ben bu gune kadar hiçbir filme yorum yapmadım ama mutlaka izleyin çocugu olan kesin izlesin olmayanda tabi mukemmel bir film

22-08-2018
Işıkalp Müstecap

çok güzel bir filim

26-08-2018
Bulgu Tecimer

evet bencede izlenmesi zevkli bir film tavsiye ederim….

31-08-2018
Fevzettin Serdaç

gerçekten çok güzeldi izlemenizi taysiye ederim unutmayın herkesin biryetenegi vardır …….

01-09-2018
Önen Tenvir

Bütün atlar en az bunun kadar asildir… atlar asaletiyle köpekler sadakatiyle aslanlarsa cesaretiyle ünlüdür…

04-09-2018
Hitam Munar

Güzel fena sayılmaz. Boş vaktiniz varsa değerlendirebilirsiniz.

08-09-2018
Mesrur Yelen

kasinlikle lemonade mouth 2,3,4,5,….çikmali!!!

10-09-2018
Mustan Yalin

pencereden disariyi seyret daha guzel vakit gecirirsin

18-09-2018
Akal Akal

Kurtulsa tedavi nasıl orenecekti o zaman orda gorunce kıza tedaviyi verdi herşey bi yere varıyor bence herşey olması gerektiği gibi oldu ama kopeğin olmesine çok uzuldum…

19-09-2018
Ertural İmrana

Harika film çok ama çok beğendim.

21-09-2018
Körnes Senol

10 numara site. yapanların ellerine sağlık ne donma nea bişi televizyonda izler gibi. hiçbir sorun yok

24-09-2018
Tan Tuğsavaş

Çocukluğumun animasyonu,her gün izlerdim ve hala bıkmadan izlediğim tek çizgi flim,hatta tek flim diyebilirim.

28-09-2018
Akçakan Altınsoy

potterci sen doğru söledin işte bende bunu anlatmaya çalışıdom

28-09-2018
Asaf Çoğan

çok kaliteli ve güzel bi film..

30-09-2018
Taykurt Umar

admin sabah sabah süper bi süpriz

03-10-2018
Sun Aykutcan

Beş para etmez saçmalıklarla dolu ahmak bir film gerçekle hiç alakası yok…

07-10-2018
Ağaner Atasoy

süper film izlemeye değer

09-10-2018
Yurtsever İlkiz

Orjinal’ini İzleyin Diye Tavsiye Eden Arkadaşları Dinledim. Gerçekten Süper Bir Film ORJİNALİNİ İzleyin

13-10-2018
Nejdet Şemsittin

yazdığım mesajı sansürlediğin için teşekkürler. daha da bu siteye gelmeyeceğim. kampüsteki arkadaşlara da bu tutumundan bahsedeceğim ki onlar da başka siteleri tercih etsinler.

14-10-2018
Bayrubay Gediktaş

film aksiyon dram eğlence ve dans. hepsini barındıran sıkılmadan izlenebilecek bir film..

16-10-2018
Tekin Gökgöl

Şu zaman kaybı v.b diyen ergenlerin ağzına bir tane patlatmak istiyorum. Film 10/7,2

17-10-2018
Uğur Argun

arkadaşlar güzel film beğenecenize inanıyorum helede erkek arkadaşların

18-10-2018
Aydinç Cevat

İdare eder. Nicole Kidman hayranı iseniz seyredin. Bu türün çok daha güzel bir çok örneği var. Gerilim yaratmayı MIŞ gibi yapmışlar. Sinemada seyretmek para ve zaman kaybı. Evde idare eder. Başka bir çok iyi film var. Onları seyretti iseniz bunu eh seyredebilirsiniz.

19-10-2018
Saffet Sönmezalp

izlemeniz gereken filmlerden biri kesinlikle zaman kaybı değil

23-10-2018
Aşkıner Başal

güzel film kusursuz yapmislar

25-10-2018
Konak Nurdal

Film çok iyi.
ADMİN! Bajrangi Bhaijaan filminin türkçe dublajı ne zaman gelir….???

28-10-2018
Aktan Aktan

daha uzun ve geniş kapsamlı olsa cok daha iyi olabilirdi film güzel tekrar baştan izlemeyi düşünüyorum .d

31-10-2018
Mülâzım Bali

Baş roldeki kız, rolünü hiç güzel yapamamış. Daha iyisini beklerdim açıkçası.:( film saçma ve gereksizdi. 10/2 anca veririm. Cidden çok kötüydü.

01-11-2018
Beykan Çağlayantürk

Guzel bir şeye benziyor

02-11-2018
Celâli Erduru

ben tavsiye etmyorum zaman kaybi

08-11-2018
Atik Cankılıç

Meg Ryan ve harika bir film..

09-11-2018
Kesek Rezin

akildan silimemiyek cok guzel film mukemmel bir yapim tamamen gercek

11-11-2018
Tunçtugay Sabar

teşekürler bilgin onnumarasın tek gecerim seni

14-11-2018
Aytar Beydağ

@zeyra88 Çeviriyi yapan vatandaş geliyor küfrediyor izinsiz nasıl kulanırsınız diye mantıklımı ? madem istemiyorsun niye koyuyorsun o siteye o çeviriyi ? siz haklı olabilirsiniz ancak benimde kendime göre haklı sebeplerim var başkalarını bilmem. Emeğe her zaman saygım var ama edepsizliğe yok yanlış anlamayın sizinle ilgili bir durum değil.

15-11-2018
Tun Balkir

İlginç bir filmdi sıkılmadan izledim

17-11-2018
Hatif Karık

gladyatör ve titanlar dan esinlenilmiş çakma herkül

18-11-2018
Arifcan Edib

muhteşem bir serüven izlediğim en iyi animasyon filmlerinden biri mutlaka izlemelisiniz (teşekkürler bilgin):D

26-11-2018
Ertün Mertol

güzl ama çk müzik sesi vardı bide şarkı hep söylüyorlar orası bozuyor

29-11-2018
Attilâ Baydur

gerçekten kaliteliydi ben gayet beğendim.

30-11-2018
İhtişam Samed

evet film güzeldi ama zannedersem bende bir sorun var çünkü ben hiç gülemedim zorladım ama olmadı

04-12-2018
Sebih Gerçek

güzell

08-12-2018
Özşen Tümen

bencede iyi bir film değil konusu çok saçma geldi bana ayrıca görüntü kaliteside kötü

09-12-2018
Lider Şeyhmuz

young mennace hold up müziğin adı

10-12-2018
Sina Tansev

Bide kadınlar araba kullanmaz derler

12-12-2018
Rabih Akpulat

bu mukemmel bir sey yaaa

13-12-2018
Güçeren Erk

dehşet*ül vahşet

14-12-2018
Sahir Taşdemir

abi kim ne derse desin bu film mükemmel yaa. beğenmeyenlerde olur mutlaka ama film harbi etkileyici. sex sahneleri fazla biraz ama o da görmezden gelinebilir bu film için. kesinlikle izleyin.

16-12-2018
Sekvan Ağahan

eğer depresyondaysanız bu filmi izlemelisiniz. gerçekten çok güzeldi.

20-12-2018
Hamit Karamuk

Ön yargıları bir kenara bırakıp izlenilmesi gereken bir film. Güzel bir film.

25-12-2018
Erdoğan Gürak

izlemeye deger bir film

28-12-2018
Özmut Aptil

valla yorumlardan izldim ve çok beğendim :)) ama yinede 10/6.5 alır bence

28-12-2018
Emra Husret

iyi film..

29-12-2018
Çağdaş Görgünay

Öğretmenler ve anne- babalar izlemeli…

29-12-2018
Mengüalp Soyak

berbat ötesi yazık vaktime oyunculuklar berbat sakın izlemeyin

31-12-2018
Tutun İsmetullah

Bilgin kardeşim sana ne söylesem hakkındır valla çok hızlı ve kaliteli filmleri ilk sen yayınlıyorsun internette bana göre bu işte en iyisi sensin sitende gereksiz rahatsız edici reklamda yok bu şekilde giddiğin sürece en iyisi sensin filmden önce sana 10/10 veriyorum

01-01-2019
Sübitay Taşkent

nehayetki super gozlediğim film

02-01-2019
Aytemur Beykan

Matthew McConaughey Gerçekten de çok iyi bir oyunculuk sergilemiş. 10/8

06-01-2019
Bengialp Coşkunay

Film çok güzeldi düşünmeden izleyebilirsiniz.

07-01-2019
Abdulhekim Bezgin

film dövüş filmi sevenler icin mükemmelinde ötesinde izlemek şart diyorum ama herkezin sevecegine eminim filim harika.

11-01-2019
Reşik Uhuvvet

gozel bir filmdi. admin tesekkurler.

17-01-2019
Üstat Bedrettin

güzel bir filmdi rabbim herkezi şeytanın şerrinden korusun -amin-

21-01-2019
Büklüm Yücesoy

Çok nadir yorumda bulunurum.. Ama bu film kesinlikle izlenmeli.
Sonu tahmin edilemeyecek cinsten..
emeği geçenlere teşekkürler..

22-01-2019
Bedel Serbülent

harika bir film

23-01-2019
Yavuzer Cebe

güzel film seyre değer t ş k bilgin

29-01-2019
Muamer Rüşen

Film güzel aksiyon severler için izlenmesi gereken bir film çok yüksek bir beklentiye girmeyin ama beklentinizide düşürmeyin şahsi görüşüm filme kanaatim bu yöndedir. İyi seyirler

30-01-2019
Timurlenk Koygun

BEN BEĞENDİM ÇOK GÜZEL ÇOK GÜZEL BİR FİLM… İÇİDE HERŞEY VAR AŞK,SUÇ, KOMEDİ HERKEZ İZLEMELİ

31-01-2019
Sarbek Uşak

sıkılmadan izlenir,komikti hiç tırsamadım.tavsiye ederim.

03-02-2019
Necai Selamet

chock shacmalıckh bhir filim yhaAa xD xO xS asdassuggsadresadeüeıçakrtzsltküc

06-02-2019
Tümkal Yamansoy

heh be bu güze tamam pardon guzel bu bilgin

07-02-2019
Özbala Tezal

animasyon filmleri pek sevmiyorum ama bu filmi beğendim. fena film değil. zaman kaybı olmaz yani. iyi seyirler.

09-02-2019
Özpulat Saylam

başka siteler de sinema çekimi izleyenlere acıdım film harikaydı teşekkürler bilgin

13-02-2019
Tanyeri Yardak

Film güzel ama sonu kötü ya

22-02-2019
Tanpınar Tuyan

kimseye bakmayın izleyin canlarım..

23-02-2019
Beğler Faysel

zaman kaybi

25-02-2019
Duyal Mirhasan

bu filme kotu diyenler bence cizgi filmi izlesin.super bir film

27-02-2019
Göktunç Elverdi

çocukluğumun güzel filmlerinden

01-03-2019
Nadir San

çok çok başarılı son zamanlarda izlediğim en kaliteli filmler arasında tşk.

07-03-2019
Çamok Çamok

Her zaman demişimdir,avrupa yapımı filmler gereksiz anlamsız beş para etmez.10 / 1 >vakit kaybetmeden ana sayfaya yönelin bence.

09-03-2019
Satılmış Satılmış

imdb’de 7.7 gibi düşük bir puan almasına şaşırdığım film. harika. şiir gibi müzik gibi bir film yapmayı başarmışlar. kusura bakmasın kimse ama bu filmden birşey anlamayan arkadaşlara acıyorum düşük zekalarından dolayı. belki de dikkat eksikliği var onlarda bilmiyorum. soluksuz izledim ve eğer bir arşivim olsaydı oraya mutlaka alırdım. şiddetle tavsiye ediyorum. lutfen izleyin.

10-03-2019
Alpcan Durali

thanks hoş keyifli bir yapıtt

12-03-2019
Altıntop Aygutalp

hitman şu senaryoyu görse kemikleri sızlar. Hitmandan soğudum sanki mutant filmi izledim

14-03-2019
Şahinkan Taykut

çok güzel.

15-03-2019
Türker Urgun

bence bu film çok güzel izlemenizi tavsiye ederim

17-03-2019
Resulhan Tanrıkulu

Evet mutlu sonla biten güzel bir Film. Yanliz, filmde hatalar var ve sürekli garip sesler cikip Sahne tekrarlaniyor,düzeltilse iyi olur. Tesekkürler

22-03-2019
Dülge İşmen

harika bir film izlemenizi tavsiye ederim

25-03-2019
Aycihan Bayrı

izledıgım saçma sapan bir film di tavsıye etmıyom 1rinci partta kapadım
paylaşım için tşkr ederım

27-03-2019
Satılmış Şeyda

Ortalara kadar uyuklaya uyuklaya seyrettim sonlara doğru güzeldi

28-03-2019
Girayalp İlkutay

harıka bir film izlemenizi tavsiye ederim

30-03-2019
Rahmeti Sercan

mükemmel sanırım…

02-04-2019
Kevkep Selâh

Çok sevdim. Içinde sosyal mesajlara yer verilmiş çok iyi .iizleyin zamanın farkına varmadan bitiyor

04-04-2019
Ayanç Ayanç

hocam siteniz harika ama bu film berbat belki8-9-10 yaş grubuna hitab ediyordur

05-04-2019
Önsal Sanay

süperin ötesinde bi flm hem izledim zevk aldım hem de duygulanıp ağladım izleyin bence …..

06-04-2019
Koryürek Selvi

güzeldi..

09-04-2019
Batikan Fadil

Danimarka ve İsveç film endüstrisinin bu kadar kaliteli, dozu ayarlanmış ve bence muhteşem kurgulanmış filmlerle piyasada olması çok hoş. Bıktık şu USA ince (!) gerilimlerinden… Ejderha Dövmeli Kız serisindeki kadar iyi olmasada bence kaliteli bir seyirlik… tavsiye ederim.

11-04-2019
Kotas Nidal

güzel film paylaşım için teşekkür….

14-04-2019
Övgü Sorkun

Güzel film izlemeye değer,10 üzerinden 8 Teşekkürler sayın Admin,Tek parça Yeni IDM tarafından yakalanıyor.

15-04-2019
Maşuk Olcayto

ilk başından korktum çok kokunçtu. Şafak vktini izledim ya sonu heycanlı yerinde bitti.
Ben şimdi 5 in çıkmasında sabırsızlnıom. pff ya ya keşke şimdi çıksaa.bella tam öldü derken gözlerini açtı vanpir oldu ordada bitti.

16-04-2019
Yiğitel Tutun

gercekten mukemmel otesı bır flım

18-04-2019
Ulutekin Vurgun

arkadaşlar tarihi sırada yanlışlık var filmin sonunda saçmalamışlar. Yim Wing Chun ile İpman arasında acayip büyük tarih farkı var. o filmin sonunda ki gelen çocuğun ipman olma ihtimali 0. Wing chun soy ağacına bakın ne dmeek istediğimi anlayacaksınız. İpman’ın 3. serisinde kimlerden ders aldığınıda öğrenebilirsiniz

20-04-2019
Tünay Yanaç

Filmin özetini okuyunca kızdım açıkcası bu kadar açıklama yapılır mı diye izlediğimde ise yapılan açıklamanın sadece göz boyamak olduğunu anlama uzun sürmedi izlemenizi öneririm emin olun zamanınızı boşa harcamayacaksınız

22-04-2019
Onatkan Sadun

flm cok iğrenc..

26-04-2019
İzem Refiğ

Alman Kurdu Fenna Köpek

04-05-2019
Tümel Songur

Hastayken Yatakta I-pad imde ‘sakin sakin’ izledim…. Sıkıldım diyemem, sıkılmaya mecalim yoktu!….

05-05-2019
Refet Türemen

Tamam film sanatsal olarak yapılmış, popüler filmleri de doğrudan olmasa da tiye alıyor. Kendini entel zanneden kesimin filmi sevmesi de çok normal. Spiderman, Ironman gibi filmleri sevenlerin sevmemesi de normal. Sonuç olarak çoğu filmi izlemiş biri olarak bence çok iyi veya çok kötü bir film değil, ortalama bir film. Ama nedense hep bir kutuplaşma olmak zorunda. Sonuç olarak her kesime hitap edemeyen bir filmin oscar alması kadar saçma bir şey olamaz.

06-05-2019
Nurtop Abdulvasih

köpeğin oluyum bilgiinnn

14-05-2019
Cebesoy Çelenk

adam filmi izlemeden muhteşem diyor hayret ediyorum bu tarz yorumlara

20-05-2019
Kutsi Nuritdin

Güzel film tavsiye ederim. zaten kungfu sokagını bilen bilir kadro aynı eğlenceli mükkemmel bir film tabi tarzına göre. kungfu sokagını 15 kere izlemiştim

22-05-2019
Şefi Yemliha

kesinlikle izleyin

25-05-2019
Korkmaz Oflazer

ee sonunu görsek keyifli bir hafta sonu olurdu :)) orta derecede bi film..

27-05-2019
Duranay Gökdal

Günde 2 film izliyen biri olarak beğendim ama finali güneşin oolduğuyerde yapsalar iyi olurdu ama ggüzel film

28-05-2019
Alışık Atamtürk

ben böyle saçma bi film görmedim o sonu ne öle ya hiç bişi anlamadım ilk 4 part eh işte son part igrenç ötesiydi

29-05-2019
Mahli Olgacan

cok guzel

04-06-2019
Oğuztüzün Önür

kesinlikle harika bir film..josh duhamelin oyunculuğu,filmin kurgusu,sonu harikaydı.

06-06-2019
Menzur Vergin

Çok güzel bir film,sıkılmadan izleyeceğinize eminim.

12-06-2019
Tayboğa Ulusal

Harika gercekten inanılmaz. Düşünüyorum da ben böyle hafıza kaybı biriyle evlenmem… Mutlaka izleyin Aşk buna derimmmm

15-06-2019
İşseven Özveri

bence çok güzel ama birazda duyguluydu. pixar a teşekkürler

18-06-2019
Baha Bircan

film çok güzel inanılmaz

20-06-2019
Yankı Boztimur

arkadaşlar sayısız film izledim çokça film izlemişseniz filmden bir tad alamazsınız bence. orta dereceli bir film bile değil

21-06-2019
Ragib Suphan

film çok güzel ve kaliteside iyi ama LÜTFEN ŞU PLAYERI(oynatıcı) DEİŞTİRİN. ÇOK GEÇ YÜKLENİYOR FİLMLER. daha önceki playerda çok güzeldi. 5 sn içinde filme giriş yapıodu. ama bu berbat ötesi. Sorunun bende olduğunu düşünüyosanız önceden söliyim. 2011 model sıfır alınmış bir laptopa sahibim.ayrıca java veya flash playerlarımda güncel. buna rağmen film oynatıcıdan dolayı geç açılıo ve buda izleme isteğimi kaçırmakta. lütfen çözüm bulun.

22-06-2019
Abdusamet Abdusamet

bence süper bir film

23-06-2019
Önday Sidki

alt yazı izlemiştim.. alt yazı izlemek bazen çok iyi oluyor bazen dublaj seslendirmesi çok itici oluyor filme gelirsek dram-komedi-romantik tarzında en iyiler arasında vee psikolojide var filmde izlemelisin kesinlikle..(:

24-06-2019
Seyyat Akçakan

çok sıkıcı ve kötü bir film

26-06-2019
Sönmezalp Taptuk

bir rol bu kadar mı oturur oyuncuya arkadaş mükemmel ellerinize sağlık heleki müzikler bu uyum dediğim gibi muhteşem….

28-06-2019
Tarkan Uğuralp

bence çok güzel ama 5 ve 6 bende çıkmıyor

29-06-2019
Müstecap Sami

Vasat bir film

01-07-2019
Şafii Ürfi

gercekten mukemmel bır fılm emegınıze saglık sıtenız cok guzel basarılarınızın devamını dılerım

03-07-2019
Türek Toygun

ilk defa bir filme yorum yapıyorum. sunu soyleyebılırım zaman kaybı değil hatta oldukça başarılı tereddüt etmeden izleyin

06-07-2019
Karaalp Mağrip

güzel…

09-07-2019
Özlüer Tuğrultekin

O degilde Resident Evil’in son bölüm tr dublajı bi gelse iyi olcak.

13-07-2019
Şeh Yurtsev

Artık Adamlar filmleri normal film olsun diye değil full mesaj olsun diye çekiyor. Resmen İslam dinini terorist olarak tanıtmaya çalışıyorlar hemen hemen 2014-2016 yılları arasında çıkan bütün filmlerin %80’inde arapça yazılar var teroristlerin mekanlarında.

13-07-2019
Sercan Tuncay

Mankafa bir kızın evinden yerinden ayrılıp , çölde mölde bir herifle seviştiği saçma sapan bir film .

16-07-2019
Rüstem Uygunel

eğerki bu filme kötü diyen olursa onu ip adresinden bulur Ruhlar Bölegesine gönderirim

17-07-2019
Torcan Vasıl

peşinden giderdim

18-07-2019
Şükri Şükri

çok gğzel bi film admın süpersinb

19-07-2019
Dumrul Eren

Bilgin kardeşim emeğine sağlık bizleri memnun etmeye ara vermeden devam ediyorsun,senden bir ricam var Don Jon filmini eline geçerse yükler misin,yoksa da canın sağolsun adamın dibisin asosyal yaptın bizi

21-07-2019
Cemalettin Doğanbaş

Film harika, anlamlı bitti

23-07-2019
Hanifi Mesret

Yıllar sonra tekrar izlediğim sayılı filmlerden. Konusu kendine çekiyor insanı. Günümüz parasını zaman olarak anlatmışlar sadece

27-07-2019
Yildirim Alkılıç

animasyon olarak çok çok güzeldi.teşekkürler.

30-07-2019
Andiç Berksan

fransız filmlerini sevmem ama bu gerçekten güzelmiş…

31-07-2019
Tufan Vicdan

o kadar zaman kaybı ki anlatamam, kesinlikle havada kalan bir son istiyorsanız size kalmış.

01-08-2019
Cebealp Dizdar

meraklısına guzel bır fılm,özellikle thomas rolunde bence ınanılmaz ıyıydı:))

03-08-2019
Bayol Cavlı

Bu Filmin 2 Seri Olmalı Bence

04-08-2019
Aliekber Destan

clint abinin ruh eksikliği filme yansımış çatışma sahneleride gerçekçi değil.
he izlenebilir mi izlenir orası ayrı konu

05-08-2019
Ağacan Alişan

FİLM GÜZELDİ..SON 10 DK YA KADAR MERAKLA SÜRÜKLETİYOR İNSANIII

06-08-2019
İskit Ülkülü

MÜKEMMEL BİR FİLMDİ…HERKESİN İZLEMESİNİ TAVSİYE EDERİM..

08-08-2019
Erkam İlmi

zeka ürünü ve guzel bir film kesınlıkle zaman kaybı değil siddete karsı olsamda sıddetle tavsıye edıyorum =)

09-08-2019
Göksu Özil

Gerçekten siteye ilk yorumum 10 numara 5 yıldız bir film sadece sonu iyi bitebilirdi harika bir film.

10-08-2019
Tunçkaya Bilik

Türkçe altyazı sinemasına gittim . ama film muhteşem . favori karekterim scarlet witch

11-08-2019
Yasavul Buluç

kesinlikle izlenmesi lazımm harika bi film

12-08-2019
Anıt Aysunar

Filmin basit bir konusu var ama işleniş çok güzel. Bu yüzden izlemeye değer.

19-08-2019
Şensen Hıfzı

fevkaladenin fevkinde bir film olmuş,tam yıldızlar geçidi demek mümküm…

25-08-2019
Miralp Miralp

admin “benimle oynar mısın” filmini yükleyecek misin

27-08-2019
Berkant Durkaya

İzlemeye değer bir film.Gerçekten güzeldi.

28-08-2019
Ahmet Baybars

Gerçekten Boyle filmler yapmayın abi yha çok hoşuma gidiyo ! Hayatımda İzlediğim Güzel filmlerden Biri ; Ama Şunuda Unutmayalı Gerçekten Çok fazla illumunati sembolu ve masonık simge var ! bunada dıkkat çekelım … Çok güzel Bir film Kesinlikle İzlemelısınız!!!

30-08-2019
Mükramin Şahmettin

filmz izlenebilir güseldi hosuma giti hereyden öenmlisi emek cok tesekkürler bizi korsandan kurtardınız

04-09-2019
Onursan Sağıt

ece arkadaşım keşke filmin sonu ile ilgili bilgi vermeseydin de yorumunu yapsaydın sadece.

05-09-2019
Sönmezer Yesügey

film ayrımcılık falan yapmıyor gerçeği suratımıza acımasızca vurmuş doğuda yaşamayanlar için doğudakilerin çoğu terörist doğudakilerde batılıları sevmiyor hatta devletlerini bile farklı görüyor”T.C size itfaye vermiyor mu”
sözünden anladığımız gibi ama sonunda iyi bağlamış hangi ırktan olursak olalım sevgi aşk türk kürt laz çerkez dinlemiyor.

09-09-2019
Otuk Adim

çok kötü bir film,sakın izlemeyin zaman kaybı

10-09-2019
Taymaz Yoldaş

güzel bir filmdi sonu şaşırtıcıydı (izlemedim ama tahmin ediyorum :DDDD )

11-09-2019
Artuç Bozbaş

Aslında fena olmamış macerayla başlayıp korkuyla devam etmiş bu tarzda fazla film yok birde canavar olan filmlerde hep bizim karamurattaki ahtopotmudur mürenmidir ona benzer canavarlar bunda gayet hoş ve korkutucuydu canavar ama sonu saçma geldi

12-09-2019
Abdurrahim Cahid

çok güzel bi flimdi….kimi yerlerde çok güldüm gözümden yaş geldi , kimi yerlerde duygulandım ağladım..bi animasyondan fazlasını verdi bana .iyiki izlemişim..ve ben 22 yaşındayım…bu yaşta bile insan böyle şeyler izlemek istiyo….emeğe saygı..teşekkürler bilgin…mükemmel bi site bu…:)

13-09-2019
Nisret Serezli

@irem bende severim nico’yu temiz çocuktur severim keretayı zamanında okulda az pataklamıyordum kendisini)))diğer filmlerine bakıyorum birde bu filme uçurum var resmen kalitesi düşüyor bence her filmde oynamamalı bana kalırsa.konusu türk filmlerinden esinlenmiş gibi geldi bana kan davası gibi bişey anlatılmış sanki.gerçi izlemem ama kurtlar vadisinede cıkarsa şaşırmam artık ))

17-09-2019

En çok izlenenler

Yılın Savaşı – Battle of the Year 2013 Türkçe Dublaj izle

Türkçe Dublaj - 1001 kez izlendi

IMDB Puanı: 4.7 /10

Kategori: Müzikal

Katy Perry Part of Me 720p HD 2012 Türkçe Dublaj izle

Türkçe Dublaj - 1014 kez izlendi

IMDB Puanı: 5.1 /10

Kategori: Müzikal

A Cinderella Story Once Upon A Song 2011 Türkçe Dublaj izle

Türkçe Dublaj - 1040 kez izlendi

IMDB Puanı: 6.8 /10

Kategori: Romantik

Şeker Adamın Izinde – Searching for Sugar Man 2012 Türkçe Altyazılı izle

Türkçe Altyazılı - 1044 kez izlendi

IMDB Puanı: 8.2 /10

Kategori: Müzikal

Müzikal kategorisinde son eklenenler